آزمايشگاه شبكه‌هاي بي سيم

آزمايشگاه شبكه‌هاي بي سيم

مهدي دهقان تخت فولادي

  • معرفي

حوزه اصلي كار اين ازمايشگاه، پژوهش در زمينه طراحي معماري، الگوريتمها و پروتكلهاي شبكه‌هاي نوين بي‌سيم و ارزيابي آنها به كمك مدلسازي عددي و تئوري و شبيه‌سازي كامپيوتري مي‌باشد. اين پژوهشها در راستاي رسيدن به هدف روياي محاسبات فراگير در هر زمان و در هر مكان سازمان‌دهي مي‌شوند. در حال حاضر تمركز پروژه‌هاي اين آزمايشگاه در زمينه‌هاي شبكه‌هاي موردي،‌شبكه‌هاي حسگر و شبكه‌هاي توري بي‌سيم مي‌باشد. اين ازمايشگاه مجهز به تجهيزات كامپيوتري و نرم افزاري لازم براي آزمايش روي شبكه هاي بي‌سيم مي‌باشد.