آزمايشگاه الگوريتم و هندسه محاسباتي

آزمايشگاه الگوريتم و هندسه محاسباتي

عليرضا باقري

  • معرفي

هندسه محاسباتي علمي است که محقيقن آن مسايل کاربردي حوزه هاي مختلف را به صورت هندسي مدل کرده و براي حل آنها الگوريتم طراحي مي کنند. اين آزمايشگاه به منظور اجراي پروژه هاي تحقيقاتي در زمينه کاربردهاي مختلف هندسه محاسباتي و طراحي الگوريتمهاي نو و کارا براي مسايل کاربردي مطرح در حوزه هاي مختلف علوم و مهندسي ايجاد شده است.