آزمايشگاه سيستم هاي هوشمند بلادرنگ

آزمايشگاه سيستم هاي هوشمند بلادرنگ

سيد مجيد نورحسيني

  • معرفي

اين آزمايشگاه با هدف اجراي پروژه هاي تحقيقاتي در زمينه ساخت و طراحي سيستمهاي بلادرنگ ايجاد شده است. در اين آزمايشگاه خصوصيات نرم افزاري و سخت افزاري سيستمهاي بلادرنگ به لحاظ محدوديت هاي زماني مورد بررسي و تست قرار گرفته و راهکارهاي مبتني بر هوش مصنوعي و الگوريتمهاي مبتني بر پردازش موازي جهت کاهش زمان پاسخ و نيز مرجع کردن فرآيندهاي حساس به زمان و مديريت منابع محاسباتي مورد ارزيابي قرار مي گيرند.