آزمايشگاه فرماليزم سيستم هاي امنيتي

آزمايشگاه فرماليزم سيستم هاي امنيتي

مهران سليمان فلاح

  • معرفي

اين آزمايشگاه با هدف اجراي پروژه هاي تحقيقاتي در زمينه درستي نمايي سيستم هاي امنيتي ايجاد شده است. استفاده از تکنيکهاي صوري در اثبات درستي سيستم ها موضوع اصلي فعاليتهاي اين آزمايشگاه است. بي شک، سيستم هاي مهندسي و به خصوص سيستم هاي امنيتي هنگامي به طور جدي مورد استفاده قرار خواهند گرفت که درستي عملکرد آنها به اثبات رسيده باشد.