آزمايشگاه روباتيک

آزمايشگاه روباتيک

سعيد شيري قيداري

  • معرفي

امروزه روباتيک پيوند ويژه اي با هوش مصنوعي پيدا نموده است به نحوي که يکي از بهترين زمينه هاي پياده سازي الگوريتمها و سيستمهاي هوشمند بشمار ميرود. محور اصلي تحقيقات آزمايشگاه روباتيک تحقيق بر روي روباتهاي هوشمندي است که قادر به يادگيري از تجربه با محيط واقعي و توانائي عملکرد در حضور عدم قطعيت  باشند. لازمه اينکار تحقيق در شاخه هاي مختلف نظير روبات هاي متحرک، هوش مصنوعي، يادگيري ماشين، بينائي ماشين، شبکه هاي عصبي، علوم شناختي، روشهاي مبتني بر احتما ل، و سخت افزارميباشد. در حال حاضر زمينه هاي تحقيقاتي آزمايشگاه روباتيک عبارتند از:

1- الگوبرداري از مغز انسان در کنترل روبات خودگردان

در اين پروژه قصد داريم با بکار بستن مدل­هاي ارائه شده براي عملکرد مغز انسان در حافظه و بينايي، روبات خودگرداني ايجاد کنيم که بتواند بعضي نشانه­هاي يک موجود مستقل و زنده را از خود نشان دهد.

2- روباتهاي خانگي

در اين پروژه قصد داريم پاسخي براي سوالات اساسي که براي يک روبات خانگي مطرح است پيدا کنيم. براي مثال روبات بايد بتواند در داخل منزل براحتي حرکت کرده و از برخورد با موانع اجتناب نمايند. در ضمن اين پروژه در ارتباط با مسابقات Robocup   نيز ميباشد.

 3- ترکيب اطلاعات سنسورها در مکانيابي ربات با استفاده از تئوري شواهد دمپستر-شفر

در اين پروژه  با استفاده از تئوري شواهد، راه حلي مبتني بر آن، براي ترکيب اطلاعات سنسورها و کاهش عدم قطعيت در مکانيابي ربات، ارائه ميشود

4-  مدل سازي رفتاري در روبات سيار با استفاده از شبكه بيزين پويا(DBN  )

در اين پروژه سعي بر آن است تا با استفاده از شبکه بيزين پويا   (DBN)   مدلي از رفتار روبات از روي اطلاعات خام سنسورها بدست آورده شود، بنحويکه روبات قادر به شناسائي خرابي سنسورها و انجام عمل مناسب تحت آن شريط باشد.

5- روباتيک از راه دور

در اين پروژه يک روبات ماستر-اسليو جهت انجام عمليات   Micromanipulation   طراحي و ساخته شده و از آن جهت انجام عمليات در ابعاد ميکروني نظير جابجائي سلول استفاده ميشود. .