رویداد

دفاع پایان نامه کارشناسي ارشد گرایش شبکه های کامپیوتری-سید محمد حسین سیدقاسمي

تاريخ: ۱۳۹۸/۰۴/۱۲  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

ارائه رسالۀ دکتری مهندسي کامپیوتر گرایش معماری کامپیوتر-محمد هادی متقي خضری

تاريخ: ۱۳۹۸/۰۴/۱۱  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد گرایش هوش مصنوعی-آیدین نجفی

تاريخ: ۱۳۹۸/۰۴/۱۱  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

دفاع از پایان نامه کارشناسي ارشد گرایش هوش مصنوعي-حسام شكری عصری

تاريخ: ۱۳۹۸/۰۴/۱۱  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

دفاع از پایان نامه کارشناسي ارشد گرایش هوش مصنوعي-فرزاد فرخي

تاريخ: ۱۳۹۸/۰۴/۱۰  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات