رویداد

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد -شبکه های کامپیوتری-مریم رئیسی

تاريخ: ۱۳۹۸/۱۰/۳۰  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد-شبکه های کامپیوتری-پریسا بختو

تاريخ: ۱۳۹۸/۱۰/۳۰  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

دفاع از پایان نامه کارشناسي ارشد گرایش هوش مصنوعي-نگین قاسمي طاهری

تاريخ: ۱۳۹۸/۱۰/۰۴  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

جلسة دفاع از رسالة دکتر ی -محمدمهـدی امیریان

تاريخ: ۱۳۹۸/۰۹/۱۶  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسي ارشد گرایش هوش مصنوعي-لیلا آزادخواه

تاريخ: ۱۳۹۸/۰۶/۲۶  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات