رویداد

جلسه دفاع نهایی از رساله دکتری-عباس خسروانی

تاريخ: ۱۳۹۷/۰۷/۱۰  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

دﻓﺎع ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ ارﺷﺪ -گرایش ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮي -ﻣﺮﯾﻢ ﺑﺨﺘﯿﺎري

تاريخ: ۱۳۹۷/۰۴/۰۴  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

جدول زمانبندی مصاحبه داوطلبان دکتری سال ۹۷

تاريخ: ۱۳۹۷/۰۳/۲۳  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسي ارشد گرایش هوش مصنوعي-علیرضا سلیمي

تاريخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۸  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

جلسه دفاع دکتری گرایش تجارت الکترونیکي -هدی قوامی پور

تاريخ: ۱۳۹۶/۱۱/۰۴  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات