رویداد

دفاع پایان‌نامه کارشناسي‌ارشد -گرایش امنیت اطلاعات-سجاد اسدی

تاريخ: ۱۳۹۷/۱۰/۲۲  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

جلسه دفاع دکتری - مدلسازی و تحلیل دفاع هدف متحرک در بستر رایانش ابری دانشجو- وحید زنگنه

تاريخ: ۱۳۹۷/۱۰/۰۳  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

جلسه دفاع نهایی از رساله دکتری-عباس خسروانی

تاريخ: ۱۳۹۷/۰۷/۱۰  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

دﻓﺎع ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ ارﺷﺪ -گرایش ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮي -ﻣﺮﯾﻢ ﺑﺨﺘﯿﺎري

تاريخ: ۱۳۹۷/۰۴/۰۴  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

جدول زمانبندی مصاحبه داوطلبان دکتری سال ۹۷

تاريخ: ۱۳۹۷/۰۳/۲۳  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات