اخبار

مسابقات هوش مصنوعی امیرکبیر-مسابقه بازشناسی پلاک مخدوش

تاريخ: ۱۳۹۸/۰۷/۲۳  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

مسابقات هوش مصنوعی امیرکبیر-چالش پیش بینی بازار سهام

تاريخ: ۱۳۹۸/۰۷/۲۳  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

با مشارکت دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛ کنفرانس تهران هوشمند برگزار می شود

تاريخ: ۱۳۹۸/۰۷/۲۳  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

مسابقه چالش بازشناسی چهره در دانشگاه صنعتی امیرکبیر

تاريخ: ۱۳۹۸/۰۷/۲۳  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

موفقیت مجددخانم نسترن مرادزاده در المپیاد دانشجویی مهندسی کامپیوتر

تاريخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۷  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات