اطلاعيه ها

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد گرایش تجارت الکترونیک-علیرضا پاک نیت جهرمی

تاريخ: ۱۳۹۸/۰۴/۱۵  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

دفاع از پایان نامه ارشد گرایش هوش مصنوعي-ساناز حسن زاده فرد

تاريخ: ۱۳۹۸/۰۴/۱۲  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

دفاع از پایان نامه کارشناسي ارشد گرایش هوش مصنوعي-سروش ضیایي نژاد

تاريخ: ۱۳۹۸/۰۴/۱۲  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

دفاع پایان نامه ي کارشناسی ارشد گرایش هوش مصنوعی و رباتیکز-کفاح صالح

تاريخ: ۱۳۹۸/۰۴/۱۲  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات