اطلاعيه ها

دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات برگزار می کند:

تاريخ: ۱۳۹۶/۰۳/۰۷  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات برگزار می کند:

تاريخ: ۱۳۹۶/۰۳/۰۷  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

جلسه دفاع از رساله دکتری-فاطمه کشاورز کوهجردی

تاريخ: ۱۳۹۶/۰۳/۰۶  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

قابل توجه دانشجویان کارشناسی -اطلاعیه ارزیابی دروس

تاريخ: ۱۳۹۶/۰۲/۲۴  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری طلاعات برگزار میکند

تاريخ: ۱۳۹۶/۰۲/۱۹  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات