اطلاعيه ها

قابل توجه دانشجویان کارشناسی -اطلاعیه ارزیابی دروس

تاريخ: ۱۳۹۶/۰۲/۲۴  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری طلاعات برگزار میکند

تاريخ: ۱۳۹۶/۰۲/۱۹  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری طلاعات برگزار میکند

تاريخ: ۱۳۹۶/۰۲/۱۹  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

جشنواره لینوکس و نرم افزارهای متن باز امیرکبیر

تاريخ: ۱۳۹۶/۰۲/۱۰  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات برگزار میکند

تاريخ: ۱۳۹۶/۰۲/۱۰  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات