اطلاعيه ها

دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد- گرایش هوش مصنوعی-سمیه عطائی کچوئی

تاريخ: ۱۳۹۸/۰۲/۲۹  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر-گرایش معماری سیستمهای کامپیوتری-هانیه قاسمی

تاريخ: ۱۳۹۸/۰۲/۲۸  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

جلسه دفاع رساله دکتري گرایش هوش مصنوعی-گسترش روش یادگیري عمیق براي شناسایی فعالیت در ویدیو-مهشید مجد

تاريخ: ۱۳۹۸/۰۲/۱۸  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی ۹۷

تاريخ: ۱۳۹۸/۰۱/۲۵  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات