اطلاعيه ها

دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد -گرایش شبکه هاي کامپیوتري-سید امیرحسین طاهری اتاقسرا

تاريخ: ۱۳۹۸/۱۱/۱۶  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

دفاع پایان نامه کارشناسي ارشد رشته مهندسي فناوری اطلاعات - گرایش تجارت الکترونیک--فائزه ستاری

تاريخ: ۱۳۹۸/۱۱/۱۶  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

دفاع پایان نامه کارشناسي ارشد -گرایش شبکه های کامپیوتری-محمدحسین افشاری کلاني

تاريخ: ۱۳۹۸/۱۱/۱۶  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

دفاع پایان نامه کارشناسي ارشد -گرایش نرم افزار -مجید قوسیان مقدم

تاريخ: ۱۳۹۸/۱۱/۱۲  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

جلسه‌ دفاع پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد -گرایش معماری سیستم‌های کامپیوتری-ایمان درخشانی

تاريخ: ۱۳۹۸/۱۱/۰۵  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات