اطلاعيه ها

جدول مصاحبه آزمون دکتری ۹۸

تاريخ: ۱۳۹۸/۰۳/۲۲  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

دفاع پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي كامپيوتر- شبكه هاي كامپيوتري - فرشيد صانعي

تاريخ: ۱۳۹۸/۰۳/۱۳  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد- گرایش هوش مصنوعی-سمیه عطائی کچوئی

تاريخ: ۱۳۹۸/۰۲/۲۹  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر-گرایش معماری سیستمهای کامپیوتری-هانیه قاسمی

تاريخ: ۱۳۹۸/۰۲/۲۸  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

جلسه دفاع رساله دکتري گرایش هوش مصنوعی-گسترش روش یادگیري عمیق براي شناسایی فعالیت در ویدیو-مهشید مجد

تاريخ: ۱۳۹۸/۰۲/۱۸  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات