اطلاعيه ها

دفاع پایان نامه كارشناسي ارشد گرایش شبکه های کامپیوتری-فرشاد رضایی حسین آبادی

تاريخ: ۱۳۹۶/۰۴/۱۴  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

دفاع پایان نامه كارشناسي ارشد -سامان اسکندری

تاريخ: ۱۳۹۶/۰۴/۱۳  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

پایان نامه کارشناسي ارشد گرایش شبکه های کامپیوتری-رضا غلامی

تاريخ: ۱۳۹۶/۰۴/۱۳  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

دفاع پایان نامه كارشناسي ارشد گرایش هوش مصنوعی-سارا شیخی

تاريخ: ۱۳۹۶/۰۴/۱۳  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات