اطلاعيه ها

-دفاع ار رساله دکتری -بکارگیری خاصیت ناهمگامی در طراحی اعتمادگرای تراشه ها-قباد زرینچیان

تاريخ: ۱۳۹۶/۰۸/۰۸  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسي ارشد گرایش امنیت اطلاعات-سید محمدمهدی احمدپناه

تاريخ: ۱۳۹۶/۰۷/۲۵  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد گرایش هوش مصنوعی-ایمان خانی جزنی

تاريخ: ۱۳۹۶/۰۷/۲۳  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات برگزار میکند

تاريخ: ۱۳۹۶/۰۷/۱۲  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات