اطلاعيه ها

پایان نامه کارشناسي ارشد مهندسي کامپیوتر-گرایش معماری سیستمهای کامپیوتری-محمد رضا نخکش

تاريخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۸  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

جلسه دفاع پایاننامه کارشناسی ارشد گرایش امنیت اطلاعات-زهره بهلولی

تاريخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۵  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

جلسه دفاع پایان نامه دکتری- گرايش هوش مصنوعی-خدیجه ساعدنیا

تاريخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۵  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

جلسه دفاع پایان‌نامه کارشناسی ارشد گرایش هوش مصنوعی-مهشاد شیرزایي

تاريخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۵  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات