اطلاعيه ها

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسي ارشد -گرایش معماری سیستمهای کامپیوتری

تاريخ: ۱۳۹۸/۰۷/۲۹  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد-گرایش نرم افزار-سید محمد مهدوی حسین پور

تاريخ: ۱۳۹۸/۰۷/۲۹  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

جلسه دفاع رساله دکتری مهندسی فناوری اطلاعات-تجارت الکترونیک-مرتضی سرگلزایی جوان

تاريخ: ۱۳۹۸/۰۷/۰۳  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد هوش مصنوعی -علی اصغر تقی زاده

تاريخ: ۱۳۹۸/۰۶/۳۰  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات