اطلاعيه ها

دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات برگزار میکند

تاريخ: ۱۳۹۷/۰۴/۲۳  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

دفاع پایان نامه کارشناسي ارشد -گرایش هوش مصنوعي-میدیا جهانتابي

تاريخ: ۱۳۹۷/۰۴/۱۳  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

دفاع پایاننامه کارشناسي ارشد گرایش هوش مصنوعي -میترا بهزادی

تاريخ: ۱۳۹۷/۰۴/۱۳  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

دفاع از رسالۀ دکتری-گرایش شبکه های کامپیوتری-نستوه طاهری جوان

تاريخ: ۱۳۹۷/۰۴/۱۳  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

دفاع پایان نامه کارشناسی‌ارشد-گرایش نرم افزار-نادر رنجبری اردکانی

تاريخ: ۱۳۹۷/۰۴/۱۳  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات