اطلاعيه ها

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسي ارشد -گرایش تجارت الکترونیک-پریا ایزدیار

تاريخ: ۱۳۹۷/۰۷/۱۷  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد گرایش امنیت اطلاعات - فائزه نصرآبادي

تاريخ: ۱۳۹۷/۰۷/۱۶  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

رسالۀ دکتری مهندسی کامپیوتر-گرایش معماری سیستم های کامپیوتری-عیسی نیک¬عهد

تاريخ: ۱۳۹۷/۰۷/۰۸  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

دفاع از رساله دکتری رشته فناوری اطلاعات، گرایش شبکه های کامپیوتری-مریم چيني پرداز

تاريخ: ۱۳۹۷/۰۷/۰۷  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات