اطلاعيه ها

جلسه دفاع از پایان نامه كارشناسي ارشد-هوش مصنوعی-رغده الطائی

تاريخ: ۱۳۹۷/۰۴/۳۰  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات برگزار میکند

تاريخ: ۱۳۹۷/۰۴/۲۳  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

دفاع پایان نامه کارشناسي ارشد -گرایش هوش مصنوعي-میدیا جهانتابي

تاريخ: ۱۳۹۷/۰۴/۱۳  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

دفاع پایاننامه کارشناسي ارشد گرایش هوش مصنوعي -میترا بهزادی

تاريخ: ۱۳۹۷/۰۴/۱۳  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات