اطلاعيه ها

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسي ارشد -گرایش تجارت الکترونیک-پریا ایزدیار

تاريخ: ۱۳۹۷/۰۷/۱۷  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

رسالۀ دکتری مهندسی کامپیوتر-گرایش معماری سیستم های کامپیوتری-عیسی نیک¬عهد

تاريخ: ۱۳۹۷/۰۷/۰۸  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

دفاع از رساله دکتری رشته فناوری اطلاعات، گرایش شبکه های کامپیوتری-مریم چيني پرداز

تاريخ: ۱۳۹۷/۰۷/۰۷  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

دفاع پایان نامه کارشناسي ارشد مهندسي کامپیوتر-معماری سیستمهای کامپیوتری-امیرمحمد حاجيصادقي

تاريخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۰  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات