اطلاعيه ها

جلسه دفاع پايان نامه کارشناسي ارشد - گرايش شبکه های کامپیوتری-پگاه ترکمندی

تاريخ: ۱۳۹۷/۰۷/۲۹  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

جلسه دفاع پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي فناوري اطلاعات - گرايش امنيت اطلاعات-محمود اقوامي پناه

تاريخ: ۱۳۹۷/۰۷/۲۹  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسي ارشد -گرایش تجارت الکترونیک-پریا ایزدیار

تاريخ: ۱۳۹۷/۰۷/۱۷  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

رسالۀ دکتری مهندسی کامپیوتر-گرایش معماری سیستم های کامپیوتری-عیسی نیک¬عهد

تاريخ: ۱۳۹۷/۰۷/۰۸  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات