اطلاعيه ها

دفاع رساله دکتری-بهبود ساختار و نحوه آموزش شبكه های عمیق و به کارگیری آن در پردازش گفتار-تکتم ذوقی

تاريخ: ۱۳۹۷/۱۱/۲۸  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

دفاع پایان نامه کارشناسي ارشد -گرایش هوش مصنوعي-محمدامین ابوالقاسمي

تاريخ: ۱۳۹۷/۱۱/۲۸  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد -گرایش هوش مصنوعی-امین امینی

تاريخ: ۱۳۹۷/۱۱/۲۸  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

دفاع پايان نامه كارشناسي ارشد گرايش نرم افزار-طناز ضامني

تاريخ: ۱۳۹۷/۱۱/۲۸  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات