اطلاعيه ها

دفاع پایان نامه کارشناسي ارشد- گرایش مهندسي نرم افزار-داریوش سالمي

تاريخ: ۱۳۹۷/۱۱/۲۷  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

دفاع پایان نامه کارشناسي ارشد -گرایش هوش مصنوعي-سینا مختارزاده آذر

تاريخ: ۱۳۹۷/۱۱/۲۷  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

دفاع پایان نامه کارشناسي ارشد -گرایش هوش مصنوعي-مینا قدیمي عتیق

تاريخ: ۱۳۹۷/۱۱/۲۷  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

دفاع پایان نامه کارشناسي ارشد-گرایش تجارت الکترونیک-نگین گنجعلي

تاريخ: ۱۳۹۷/۱۱/۲۷  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

دفاع پایان نامه کارشناسي ارشد -گرایش مهندسي نرم افزار-داریوش سالمی

تاريخ: ۱۳۹۷/۱۱/۲۴  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات