جستجو
از
تا
 

 

 

پایان‌نامه کارشناسی -ارشد گرایش هوش مصنوعی-یاسمن پورمهدیان

تاريخ: ۱۳۹۶/۰۴/۰۷  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

جلسه دفاع از پایان نامه كارشناسي ارشد در رشته مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار-مهدی اسمعیل اوغلی

تاريخ: ۱۳۹۶/۰۴/۰۷  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

جلسه دفاع پایان‌نامه کارشناسی ارشد گرایش هوش مصنوعی-آیدا صاحب‌الامری

تاريخ: ۱۳۹۶/۰۴/۰۷  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

جلسه دفاع از پایان نامه كارشناسي ارشد در رشته مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار-عطاءالله فخاری

تاريخ: ۱۳۹۶/۰۴/۰۷  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

گروه تحقیقاتی اینترنت اشیا دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات برگزار میکند:

تاريخ: ۱۳۹۶/۰۴/۰۷  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات