جستجو
از
تا
 

 

 

دفاع پایان نامه کارشناسي ارشد مهندسي کامپیوتر-معماری سیستمهای کامپیوتری-امیرمحمد حاجيصادقي

تاريخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۰  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

جلسه دفاع از پایان نامه كارشناسي ارشد-هوش مصنوعی-رغده الطائی

تاريخ: ۱۳۹۷/۰۴/۳۰  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات برگزار میکند

تاريخ: ۱۳۹۷/۰۴/۲۳  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

دفاع پایان نامه کارشناسي ارشد -گرایش هوش مصنوعي-میدیا جهانتابي

تاريخ: ۱۳۹۷/۰۴/۱۳  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات