جستجو
از
تا
 

 

 

جدول زمانبندی مصاحبه دکتری سال ۹۷(غایبین)

تاريخ: ۱۳۹۷/۰۴/۰۴  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد -گرایش شبکه هاي کامپیوتري-سعید فرجی

تاريخ: ۱۳۹۷/۰۴/۰۴  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

دﻓﺎع ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ ارﺷﺪ -گرایش ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮي -ﻣﺮﯾﻢ ﺑﺨﺘﯿﺎري

تاريخ: ۱۳۹۷/۰۴/۰۴  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

جلسه‌ دفاع پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد -گرایش معماری سیستم‌های کامپیوتری-رامین نوروززاده

تاريخ: ۱۳۹۷/۰۳/۲۹  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

جدول زمانبندی مصاحبه داوطلبان دکتری سال ۹۷

تاريخ: ۱۳۹۷/۰۳/۲۳  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات