جستجو
از
تا
 

 

 

دفاع پایان نامه کارشناسي ارشد -گرایش شبکه های کامپیوتری-مسعود صدری

تاريخ: ۱۳۹۷/۱۱/۲۹  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

دفاع رساله دکتری-بهبود ساختار و نحوه آموزش شبكه های عمیق و به کارگیری آن در پردازش گفتار-تکتم ذوقی

تاريخ: ۱۳۹۷/۱۱/۲۸  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

دفاع پایان نامه کارشناسي ارشد -گرایش هوش مصنوعي-محمدامین ابوالقاسمي

تاريخ: ۱۳۹۷/۱۱/۲۸  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد -گرایش هوش مصنوعی-امین امینی

تاريخ: ۱۳۹۷/۱۱/۲۸  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات