جستجو
از
تا
 

 

 

جلسه دفاع دکتری-استخراج عبارت های موازی از دادگان نظیر مبتنی بر گراف تطابق متنی-سمیه بخشایی

تاريخ: ۱۳۹۷/۰۹/۱۴  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسي ارشد مهندسي فناوری اطلاعات - گرایش تجارت الکترونیک- مینا عباسپور اورنگی

تاريخ: ۱۳۹۷/۰۹/۱۱  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

جشن سی سالگی دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تاريخ: ۱۳۹۷/۰۹/۱۱  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

جلسه دفاع پايان نامه کارشناسي ارشد - گرايش شبکه های کامپیوتری-پگاه ترکمندی

تاريخ: ۱۳۹۷/۰۷/۲۹  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات

جلسه دفاع پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي فناوري اطلاعات - گرايش امنيت اطلاعات-محمود اقوامي پناه

تاريخ: ۱۳۹۷/۰۷/۲۹  ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات