دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات برگزار میکند:

ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات| | تاريخ: ۱۳۹۵/۱۲/۰۲