جشنواره لینوکس و نرم افزارهای متن باز امیرکبیر

ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات| | تاريخ: ۱۳۹۶/۰۲/۱۰