دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات برگزار می کند:

ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات| | تاريخ: ۱۳۹۶/۰۳/۰۷