جلسه دفاع از رساله دکتری-اتوماتاهای یادگیر سلولی و کاربردهای آنها در شبکه های نظیر به نظیر-علی محمد صغیری

چکيده: اتوماتاي يادگير سلولي یک مدل مبتنی بر اتوماتای یادگیر و اتوماتای سلولی است. این مدل­ قابلیت­های خود سازماندهی را از اتوماتای سلولی و قابلیت­های یادگیری در محیط­های ناشناخته را از اتوماتای یادگیر به ارث می­برد. این مدل­ها را میتوان به دو دسته ایستا و پویا تقسیم نمود. مدل­های ایستا تاكيد بر ثابت نگهداشتن ساختار سلولي دارند، ولي كاربردهايي وجود دارند كه ساختار سلولي با تغيير شرايط بايد اصلاح گردد. در مدل­های پویا ساختار سلولی قادر است در طی فرآیند یادگیری خود را تطبیق دهد. به واسطه قابلیت یادگیری و تاکید بر انجام محاسبات به صورت توزیع شده این مدل­ها مي­توانند مبناي مناسبي براي طراحي الگوريتم­هاي مديريتي برای سیستم­های توزیع شده مانند شبكه­هاي نظير به نظير باشند. در اين رساله دو مدل پویای جديد از اتوماتاي يادگير سلولي ارائه مي­گردد كه عبارتند از اتوماتاي يادگير سلولي پويای ناهمزمان بسته و اتوماتاي يادگير سلولي پويای ناهمزمان بسته با تعداد متغیر اتوماتای یادگیر در هر سلول. مدل اول یک مدل پویای جدید از اتوماتای یادگیر سلولی است که بر خلاف مدل­های پویای موجود عملکرد آن وابسته به قانون خاصی نیست. در مدل دوم اتوماتاي يادگير سلولي پويا با تعداد متغیر اتوماتاي يادگير در هر سلول ارائه می­گردد. برای ارزیابی رفتار مدل­های مبتنی بر اتوماتای یادگیر معیار مصلحت گرایی مورد استفاده قرار می­گیرد که در این رساله نیز مدل ارائه شده با استفاده از این معیار مورد ارزیابی قرار گرفت. در ضمن برای دو الگوریتم یادگیر متفاوت برای اتوماتای یادگیر مسائل مربوط به همگرایی مدل پیشنهادی مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. برای بررسي قابلیت­های مدل­های پیشنهادی در حوزه کاربرد از آنها براي حل مسائل مختلف در شبكه­هاي نظير به نظير استفاده خواهد شد. در شبكه نظير به نظير امكان وجود يك كنترل كننده مركزي وجود ندارد و به واسطه مقياس بالا و پويايي شبكه مكانيزم­هاي مديريتي بايستي به شكل خود سازمانده طراحي شوند. در این رساله رویکردی جدید برای طراحی شبکه­های نظیر به نظیر شناختی ارائه خواهند شد. در شبکه­های نظیر به نظیر شناختی بخشی به نام موتور شناخت مسئول بررسی شرایط شبکه و اتخاذ تصمیمات به صورت خود تطبیق است. در این رساله موتور شناخت مبتنی بر اتوماتاي يادگير سلولي پويا طراحی خواهد شد که قادر به حل مسائل متنوعي مانند مسئله عدم تطبیق توپولوژی و انتخاب ابر نظیرها در شبكه نظير به نظير خواهد بود.

ضميمه

ضميمه

ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات| | تاريخ: ۱۳۹۶/۰۷/۱۰