برنامه زمانبندی دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد دانشجویان گرایش هوش مصنوعی ورودی ۱۳۹۴

 

برنامه­ زمان­بندی دفاع از پایان­ نامه کارشناسی ارشد دانشجویان گرایش هوش مصنوعی ورودی 1394

13/10/1396            تحویل گزارش پایان­نامه به دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده و تکمیل بخش مربوط به دانشجو و استاد راهنما از فرم تأییدانجامکاروآمادگیبرایدفاعپایاننامهکارشناسیارشد هوش مصنوعی (قابل دسترسی در سایت دانشکده)

30/10/1396           پیگیری نتیجه داوری از داوران تا تاریخ 30/10/96

01/11/1396            تحویل فرم تکمیل شده تأییدانجامکاروآمادگیبرایدفاعپایاننامهکارشناسیارشد هوش مصنوعی به همراه درخواست دفاع از پایان­نامه به دانشکده

09/11/1396            آخرین مهلت اخذ مجوز دفاع از دانشگاه (از طریق پورتال)

 

ضميمه

ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات| | تاريخ: ۱۳۹۶/۰۹/۰۸