دفاع پایان نامه کارشناسي ارشد -گرایش هوش مصنوعي-میدیا جهانتابي

ضميمه

ضميمه

ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات| | تاريخ: ۱۳۹۷/۰۴/۱۳