جلسه دفاع از رساله دكتري -استفاده از يادگيري لايهاي براي كمك به حل مسايل سخت در برنامهنويسي ژنتيكي براي تقريب تابع -سمانه السادات موسوي

ضميمه

ضميمه

ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات| | تاريخ: ۱۳۹۷/۰۵/۰۸