جلسه دفاع پایان نامه کارشناسي ارشد مهندسي فناوری اطلاعات - گرایش تجارت الکترونیک- مینا عباسپور اورنگی

ضميمه

ضميمه

ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات| | تاريخ: ۱۳۹۷/۰۹/۱۱