دفاع دکتری -تضمین صحت سرویس در محاسبات جمع سپاری شده - علیرضا طرقی حقیقت

ضميمه

ضميمه

ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات| | تاريخ: ۱۳۹۷/۰۹/۲۵