جلسه دفاع دكتري-ارائه روش بهينه سازي مبتني بر الگوريتم تخمين توزيع با استفاده از تركيب شبكه هاي ماركوف و بيز-لطيفه پورمحمدباقر اصفهاني

ضميمه

ضميمه

ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات| | تاريخ: ۱۳۹۷/۱۰/۰۱