جلسه دفاع دکتری - مدلسازی و تحلیل دفاع هدف متحرک در بستر رایانش ابری دانشجو- وحید زنگنه

ضميمه

ضميمه

ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات| | تاريخ: ۱۳۹۷/۱۰/۰۳