دفاع پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد -بهبود تبلیغات هدفمند مبتنی بر مدلسازی رفتار و علاقه کاربر در شبکه‌های اجتماعی -شیرین خسروی

ضميمه

ضميمه

ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات| | تاريخ: ۱۳۹۷/۱۰/۰۳