جلسه دفاع پایان نامه کارشناسي ارشد-گرایش امنیت اطلاعات-لادن تازیک

ضميمه

ضميمه

ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات| | تاريخ: ۱۳۹۷/۱۱/۱۷