دفاع رساله دکتری-بهبود ساختار و نحوه آموزش شبكه های عمیق و به کارگیری آن در پردازش گفتار-تکتم ذوقی

ضميمه

ضميمه

ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات| | تاريخ: ۱۳۹۷/۱۱/۲۸