دفاع رساله دکتری-تخصیص کارآمد منابع به منظور بهبود کارایی انرژی در شبکه های سلولار ناهمگون نسل پنج -ناهید امانی

ضميمه

ضميمه

ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات| | تاريخ: ۱۳۹۷/۱۱/۲۸