دفاع رساله دکتری-ارائه روش آگاه به کیفیت سرویس برای دستیابي به ظرفیت کران ناپذیر در شبکه های اینترنت اشیاء-مسعود شکرنژاد

ضميمه

ضميمه

ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات| | تاريخ: ۱۳۹۷/۱۲/۰۸