جلسه دفاع از رساله دکتری- نگاشت و زمان‌بندی وظایف در سیستم‌های چندپردازنده‌ای روی تراشه ناهمگن با هدف افزایش طول‌عمر - آتنا عبدی

چکيده: هدف این رساله ارائه نگاشت و زمان‌بندی وظایف با هدف افزایش قابلیت اطمینان به‌عنوان اساسی‌ترین چالش طراحی سیستم‌های چندپردازنده‌ای روی تراشه ناهمگن می‌باشد. بدین منظور علاوه بر قابلیت اطمینان، کارایی، توان مصرفی و دمای تراشه به‌عنوان سایر چالش‌های طراحی این سیستم‌ها درنظر گرفته شده است. همچنین به‌دلیل رابطه درهم آمیخته و متخاصم مابین این پارامترها، بهینه‌سازی همزمان آن‌ها به‌منظور ارائه راهکار طراحی بهینه، حائز اهمیت می‌باشد. روش نگاشت و زمان‌بندی موردنظر در این رساله در دو مرحله زمان طراحی و زمان اجرا به سیستم اعمال می‌شود. بدین ترتیب، ابتدا از طریق جستجوی دقیق و ایستای فضای طراحی، مجموعه جوابی از نگاشت و زمان‌بندی وظایف با هدف بهینه‌سازی همزمان پارامترهای طراحی بدست می‌آید. مجموعه جواب ایستا براساس مدلسازی و پیش‌بینی رفتار سیستم با محاسبات پیچیده و با دقت زیاد به‌دست می‌آید. سپس در حین اجرا، براساس شرایط واقعی و تغییرات پیش‌بینی نشده سیستم و کاربرد، بخش پویای روش پیشنهادی با هدف تنظیم و کنترل جواب ایستا مورد استفاده قرار می‌گیرد. بدین ترتیب و با محاسبات دقیق زمان طراحی و تنظیم آن‌ها برحسب شرایط واقعی، بهترین جواب با هدف بهینه‌سازی همزمان پارامترهای طراحی در حین زمان‌بندی و نگاشت وظایف به‌دست می‌آید. به‌منظور بررسی کارایی و اعتبارسنجی روش‌های ارائه شده در مقایسه با پژوهش‌های پیشین، آزمایش‌های متعددی با استفاده از محک‌های واقعی و تصادفی انجام گرفته است. همچنین، مدل برنامه‌سازی خطی مسأله مورد نظر به‌منظور بررسی کارایی و اعتبارسنجی روش‌های مکاشفه‌ای و فرامکاشفه‌ای پیشنهادی و مقایسه دقت آن‌ها با جواب بهینه ارائه شده است مقایسه‌ها نشان داده‌اند که روش‌های ارائه شده در مقایسه با مدل‌های پیشین، کارایی و دقت خوبی در بهینه‌سازی همزمان پارامترهای طراحی داشته و همچنین میانگین فاصله نتایج آن‌ها با جواب‌های بهینه حاصل از مدل برنامه‌سازی خطی کمتر از ده درصد می‌باشد.

ضميمه

ضميمه

ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات| | تاريخ: ۱۳۹۸/۰۱/۱۸