دفاع از پایان نامه کارشناسي ارشد گرایش هوش مصنوعي-حسام شكری عصری

ضميمه

ضميمه

ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات| | تاريخ: ۱۳۹۸/۰۴/۱۱