جلسه دفاع رساله دکتری مهندسی فناوری اطلاعات-تجارت الکترونیک-مرتضی سرگلزایی جوان

ضميمه

ضميمه

ارسال کننده خبر: مهندسي کامپيوتر و فن اوري اطلاعات| | تاريخ: ۱۳۹۸/۰۷/۰۳